Strona główna > newsy z serwisu > ciekawostka przyrodnicza

ciekawostka przyrodnicza

Dostaliśmy ciekawe zapytanie ofertowe. Na tyle niezwykłe, że pozwolę sobie  w całości je zacytować. Pisownia oryginalna.

From: M…….
Date: 29 września 2010 18:45:10 CEST
To: biuro@testineo.pl,

Subject: stworzenie narzędzia diagnostycznego

Witam serdecznie,

chciałbym się dowiedzieć , ile by mnie kosztowało stworzenie przez Państwa testu diagnozującego następujące cechy u osoby badanej:

– logiczne myślenie
– umiejętnośd podejmowania decyzji
– motywacja
– cierpliwośd
– pewnośd siebie
– przedsiębiorczośd
– własna inicjatywa w działaniu
– gotowośd do zmian
– chęd podnoszenia kwalifikacji
– umiejętnośd przyjmowania poleceo
– zdolności kierownicze
– umiejętnośd publicznych wystąpieo
– gotowośd do podejmowania ryzyka
– wytrwałośd w realizacji celów
– entuzjazm
– energicznośd
– zdolności analityczne
– asertywnośd
– introwersja vs ekstrawersja
– umiejętnośd wykonywania zadao pod presją czasu
– konsekwencja
– dociekliwośd
– umiejętnośd przekonywania
– gotowośd do przyjęcia odpowiedzialności
– spostrzegawczośd
– daltonizm (na zasadzie wykluczenia)
– niezależnośd
– samokontrola

Test powinien być dostarczony w wersji komputerowej wraz z algorytmem obliczania wyników.

W większości powinny być to zadania do wykonania w postaci graficznej oraz pytania wyboru, ale na zasadzie semi-casów czyli odnoszące się do sytuacji z życia zawodowego, w których to należy wybrad spośród 4 możliwości zachowania się. Wynikiem narzedzia będzie diagnoza o obecności wyżej wymienionych cech. Wynik testu powinien być obliczany bez tak zwanego czynnika ludzkiego. Prawa własności będą po mojej stronie.

Prosiłbym również o podanie terminu ukończenia takowego narzedzia.

Ps. Prosiłbym o szybka odpowiedź.Z pozdrowieniami,
M…………..

Pierwsza myśl, jaka pojawiła mi się w głowie brzmiała: „i tyle właśnie ten pan wie na temat narzędzi psychometrycznych i psychologii…” Pochyliłam się jednak nad tym mailem i postanowiłam odpowiedzieć na niego, a przy okazji parę kwestii wyjaśnić.

Pan zażyczył sobie narzędzia, które miałoby sobą objąć 28 obszarów. W jednym. Co więcej, to jedno narzędzie ma badać obszary związane z inteligencją, stylami poznawczymi/myślenia, kompetencjami, cechami temperamentu, cechami charakteru, motywacją oraz daltonizmem :). Spieszę poinformować, że w jednym wybranym aspekcie wyodrębnić można kilkanaście skromnie licząc modeli teoretycznych, kilkadziesiąt wymiarów, kilkadziesiąt poglądów oraz niezliczone sposoby ich diagnozy. Refleksja: nie można stworzyć jednego narzędzia, które będzie w stanie objąć sobą tyle równoległych, niezależnych obszarów. Refleksja druga: aż się boje wyobrażać co by to musiała być za hybryda… Refleksja trzecia: narzędzie (traktowane tu jako nieistniejące lecz możliwe dzieło instrumentalne), musiałoby liczyć z 280 takich semi-case’ów, pomijając, że jakoś trudno mi sobie ułożyc w głowie choćby zarys case’u na motywację :), czy zadanie w formie graficznej, które miałoby szanse zdiagnozować umiejętność podejmowania decyzji 🙂

przyporządkujmy:

 • logiczne myślenie – wymiar inteligencji płynnej, badanej czasem również w zakresie czynnika G, badany testem na inteligencję (można znaleźć narzędzia odrębnie badające ten wymiar)
 • umiejętność podejmowania decyzji – wymiar temperamentalny, związany z otwartością, unikaniem szkody, poszukiwaniem nowości a zatem połączony z trzema niezależnymi wymiarami osobowości. Na poziomie behawioralnym czasem tworzy się wskaźniki, które opisują kompetencję „decyzyjność”, czasem wiązane z kompetencją „odwaga kierownicza”. Poprzez samoopis badany testami osobowościowymi, podczas AC do zaobserwowania behawioralne przejawy tego wymiaru.
 • motywacja- gigant badawczy, obejmujący motywację „od”, „do”, wewnątrz i zewnątrz sterowność, wewnątrz i zewnątrz kontrolę, automotywację, często łączony z regulacjami w obszarze wartości, spójności z charakterem pracy versus umiejętności, środowiskiem pracy, relacjami, wynagrodzeniem, satysfakcją, kompetencjami i mozliwością ich ujawniania ale też z cechami temperamentalnymi i charakterem. Istnieją narzędzia samoopisowe próbujące badać ten wymiar. Wielu badaczy pochyla się zwłaszcza nad aspektem czynników motywujących.
 • cierpliwość- wymiar temperamentu, dający się badać metodą kwestionariuszową oraz podczas obserwacji pracy u pracownika.
 • pewność siebie- cecha temperamentalna, dająca się badać testem osobowości- deklaratywnie, oraz obserwowalna podczas spotkania.
 • przedsiębiorczość- gigant, chyba jeszcze większy niż motywacja… zachęcam do wyboru jednego z dwóch głównych nurtów (ekonomiczny, psychologiczny) i przeczytania lektur:

1. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M.,(1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

2.       Drucker, P.F. (1992) Innowacja i przedsiębiorczość, praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

3.       Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D.A. (2005) Entrepreneurship. 6 ed. New York:

4.       Korunka, C., Frank, H., Leuger, M. and Mugler, J. (2003) The entrepreneurial personality in the context of resources, environment, and the startup process – A configurational approach, Entrepreneurship Theory & Practice, 28.4: 23-42

5.       Maćko, A., Tyszka, T. (2002) Uwarunkowania przedsiębiorczości Transformacje 1-4 (31-34), 55-61

6.       McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton, NJ: Van Nostrand

7.       McGraw-Hill Irwin,

8.       Mika, S.,(1984) Psychologia społeczna, PWN, Warszawa

9.       Mill, J. S. (1848). Principles of political economy with some of their applications to social philosophy. Boston: C. C. Little and Brown.

10.   Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, PWN

11.   Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217–226

12.   Shumpeter J.A.,(1995) Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa, PWN

13.   Tyszka T. (1997) Psychologia Zachowań Ekonomicznych PWN, Warszawa

14. Wesołowska E. (2003) Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

po lekturze powyższych, wniosek naszego zespołu badawczego był taki, że narzędzie badające przedsiębiorczość to praca na lata i na habilitację 🙂 ale pewnie kiedyś się do niego przymierzymy 🙂

 • własna inicjatywa w działaniu- może być traktowany jako wymiar kompetencji Innowacyjność lub wymiar sprzyjający przedsiębiorczości. Da się to badać podczas na przykład AC, pewnie tez da się ułożyć na to case. Jako wymiar osobowościowy do zbadania testem.
 • gotowość do zmian- wymiar temperamentu- do zbadania testem.
 • chęć podnoszenia kwalifikacji- do zaobserwowania podczas analizy CV oraz deklaratywnie podczas wywiadu.
 • umiejętność przyjmowania poleceń- tu muszę nadinterpretować- jeśli chodzi o uległość- to badamy testem obejmującym ten wymiar temperamentu. Jeśli chodzi o procesy poznawcze, to pewnie warto sprawdzić poziom IQ… i poziom kompetencji specjalistycznych bo jak rozumiem ważne jest również to, by ktoś nie tylko polecenie przyjął ale tez je zrozumiał i potrafił wykonać?
 • zdolności kierownicze- rozumiane jako zlepek kompetencji sprzyjających ujawnieniu się przywództwa, wywierania wpływu, komunikatywności, autoprezentacji ale tez charyzmy, bycia autorytetem da się badać testami kompetencyjnymi oraz podczas AC. Można ułożyć case, który zbada poziom wiedzy jak postępować w określonej sytuacji. Czy ktoś jednak te wiedzę umie wykorzystywać w praktyce można pobieżnie obserwować podczas AC oraz wprost podczas obserwacji pracownika.
 • umiejętność publicznych wystąpień- umiejętności z zasady nie bada się testem bo blado wypada przełożenie deklaracji na praktykę. Zalecane do badania podczas AC. Można testami kompetencyjnymi badać sprzyjające rozwojowi tej umiejętności komunikatywność. Testem wiedzy natomiast można zbadać, czy ktoś zna na przykład figury retoryczne, umie ułożyć plan wystąpienia oraz czy zna typy uczestników.słuchaczy oraz wie, jak sobie z nimi radzić . Testu na tremę niestety nie znam…
 • gotowość do podejmowania ryzyka- wymiar temperamentu, do zbadania testem osobowościowym jako deklaracja/samoopis. Jako współzależny od innych wymiarów osobowości, jeśli tworzy się spójny obraz, da się wyciągnąć wnioski prognostyczne na ten temat.
 • wytrwałość w realizacji celów- jak wyżej, plus analiza życiorysu.
 • entuzjazm- a to ci… chciałabym zobaczyć narzędzie badające entuzjazm… pewnie da się wyciągać wnioski na podstawie obserwacji…
 • energiczność- cecha temperamentalna, zatem badana jak wszystkie takie. Nie wyobrażam sobie case’u na taki temat…
 • zdolności analityczne- albo jako wymiar inteligencji- wówczas test na IQ albo jako kompetencja Myślenie analityczne, wysycana wymiarem poznawczym i stylem myślenia. Trzy odrębne narzędzia. Można też badać w prosty sposób, rzeczywiście case’em problemowym z koniecznością wskazania rozwiązań. Tym się jednak bada efekt a nie proces.
 • asertywność- twór niezależny choć powiązany z osobowością. Można badać więdzę na temat pożądanych- asertywnych- zachowań w konkretnych sytuacjach. Do zaobserwowania podczas AC.
 • introwersja vs ekstrawersja- klasyczne badanie testem, którymkolwiek z zakresu Wielkiej Piątki.
 • umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu- umiejętność trzeba by zaobserwować. Deklaratywnie da się badać wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacji stresowych, podczas wywiadu można zastosować  stres interview.
 • konsekwencja- łączona z wymiarem temperamentalnym, z wytrwałością. Do badania testem osobowościowym.
 • dociekliwość- jeśli potraktować to jako element konstrukcji związanej z procesami poznawczymi, to tam należy szukać metod badawczych… jeśli jednak łączyć z myśleniem, warto badać jak wcześniej napisano testem IQ lub testem kompetencyjnym. Ewentualnie case’em problemowym z koniecznością sprokurowania listy pytań do wyjaśnienia.
 • umiejętność przekonywania- wiedzę z zakresu tej kompetencji można badać testem kompetencyjnym, behawioralne dowody podczas AC lub obserwacji pracownika.
 • gotowość do przyjęcia odpowiedzialności- pewnie najbardziej cecha temperamentalna, do badania jak wcześniej opisano.
 • spostrzegawczość- jeśli połączymy z inteligencją, test na IQ; jeśli potraktujemy to jako dar z obszarów procesów poznawczych wystarczy prosty test obrazkowy „czym różnia się te dwa obrazki:)”
 • daltonizm (na zasadzie wykluczenia)- pokazać obrazki z kolorami można… 🙂 wyobrażam sobie że to dość proste narzędzie… 🙂
 • niezależność- osobowość 🙂
 • samokontrola- jak wyżej

Wniosek jaki się nasuwa jest taki: Potrzebujemy testu osobowościowego, testu IQ, kilku testów kompetencyjnych, kilku case’ów oraz ze dwa przerywniki obrazkowe :). Zalecałabym także dwudniowy AC. Niestety, wykluczenie czynnika ludzkiego jawi się jako mało możliwe…

I jeszcze jeden wniosek mi przyszedł do głowy: tak wygląda zestaw „cech” pracownika idealnego… Takich ludzi się szuka, takich najchętniej się zatrudnia. Zatrudnia badając kwestionariuszowo wcześniej wybrane spośród wymienionych aspekty, resztę wiedzy uzyskując z wywiadu, analizy CV oraz czasem AC.

I na koniec- ja bym dorzuciła uczciwość, lojalność i skłonność do uzależnień. Pomijając, że się tych obszarów nie da zbadać, a jeden z nich w stanie czystym, nierelatywnym nie istnieje, to w końcu przecież będzie można włączać do rekrutacji badania DNA. A mając taką możliwość wystarczy wiedza na temat długości genu D4DR… i większość aspektów powiązanych z wymiarem poszukiwania nowości stanie przed nami niczym otwarta szafa… (por. „Geny a charakter” D. Hamer, P.Copland, CIS 2005).

A, i jeszcze jedno- Gdybyśmy stworzyli takie multiidealnewszystkobadające narzędzie na pewno byśmy nie oddali praw autorskich 🙂

Kategorie:newsy z serwisu
 1. Brak komentarzy.
 1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: